.
ස්ත්‍රීන්ගේ ලිංගය ගැණ ඔබ නොදත් රහස් මෙන්න
ස්ත්‍රීන්ගේ ලිංගය ගැණ ඔබ නොදත් රහස් මෙන්නස්ත්‍රීන්ගේ යෝනිය දෙස බැලූ බැල්මට ඒවා සමාන යැයි පෙනේවි.නමුත් අපි හරියටම යෝනි මුව දෙස බැලුවහොත් ඒහි විවිධ හැඩයන් තිඛෙන බව පෙනේවි.
.