.
විවාහයෙන් පසුව ඇති කරගත හැකි ලිංගික වාසි 5ක්
විවාහයෙන් පසුව ඇති කරගත හැකි ලිංගික වාසි 5ක්1. කාර්යබහුල සමාජ වටපිටාවක් තුල ජිවත්වන අප දිනයේ රාජකාරි නිමාකොට ඔහු හෝ ඇය නිවසට පැමිණෙනු ලබන්නේ වෙහෙසකරවූ දිනයේ ඇති වැඩකටයුතු සියල්ල නිමකරමින් නිදහස් හුස්මක් ගැනීමටය. මේ අතරින් පිරිමියා පමණක් රාජකාරි වල නිරත වේ නම් ඔහු නිවසට පැමිණෙන විට තම බිරිදගෙන් ලැඛෙන උණුසුම් හාදුවක් තුලින් ඔබගේ දිනයේ වැයවී ගිය ශක්තිය නැවත යතා තත්වයට පැමිණෙනු ඇත.

.