.
ඔසප් දිනවල ලිංගිකව එකතුවීම වරදක්ද?ඔසප් වීම යනු කුමක්ද ? සාමාන්‍ය ලෙස ගතහොත් වැඩිවියට පත් නිරෝගි කාන්තාවකගේ දින 28 † කට වරක් ගර්භාෂ බිත්ති බිඳ වැටීම සහ ඉන් දින 14 † කට පසුව ඩිම්බහරණයක් සඳහා සූදානම් කිරීමක් යනුවෙන් දැක්විය හැකිය.
.