.
මංගල රාත්‍රිය පිලිබඳ චකිතයෙන් පසුවන සෑම යුවතියකම දැනසිටිය යුතු කරුණු 10ක්අනාගතය පිලිබඳ නැවුම් පැතුම් රාශියක් සිතේ පුරවාගනිමින් සිදු වන විවාහයට පසු දෙදෙනෙකු සැමියා සහ බිරිඳ වශයෙන් ගෙවන ප්‍රථම රාත්‍රිය පිලිබඳ බොහෝ දෙනා තුල යම් තරමක චකිතයක් ඇති වීම ස්වාභාවිකයි. මංගල රාත්‍රිය යනු ගැහැණු පිරිමි භේදයකින් තොරව ඕනෑම කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ ඇති අමරණීය මොහොතක්. එම මොහොත සුන්දර එකක් බවට පත්කරගැනීමට නම් ඔබ ඒ පිළිබඳව යම් දැනුමක් ලබා තිබීම අනිවාර්යයයි. මේ මංගල රාත්‍රිය ගත කිරීමට යාමට පෙර මනාලියක විසින් දැනගත යුතු කරුණු 10ක්.
.