අනු නමයෙන් දිවි ගලවාගත් යතුරැ පැදි කරැට අවසානයේ වු දේ : අනු නමයෙන් දිවි ගලවාගත් යතුරැ පැදි කරැට අවසානයේ වු දේ
 

 
1313
 
1304
 
1231
 
1354
 
1232
 
1229
 
1213
 
1329
 
1144
 
1401
 
1161
 
1205
 
1148
 
1349
 
1201
 
1226
 
1319
 
1269
 
1340
 
1406
 
1215
 
1250
 
1194
 
1267
 
1464