කාලෙකින් ආපු තාත්තව දැකපු පුංචි දෝණි හැසිරැණේ කොහොමද බලන්නකො : කාලෙකින් ආපු තාත්තව දැකපු පුංචි දෝණි හැසිරැණේ කොහොමද බලන්නකො
 

 
1232
 
1224
 
1146
 
1275
 
1157
 
1162
 
1130
 
1253
 
1070
 
1320
 
1090
 
1134
 
1076
 
1281
 
1131
 
1147
 
1248
 
1196
 
1252
 
1286
 
1144
 
1167
 
1128
 
1187
 
1374