කාලෙකින් ආපු තාත්තව දැකපු පුංචි දෝණි හැසිරැණේ කොහොමද බලන්නකො : කාලෙකින් ආපු තාත්තව දැකපු පුංචි දෝණි හැසිරැණේ කොහොමද බලන්නකො
 

 
1178
 
1168
 
1087
 
1214
 
1088
 
1101
 
1070
 
1185
 
1008
 
1261
 
1028
 
1085
 
1020
 
1217
 
1084
 
1087
 
1183
 
1142
 
1189
 
1213
 
1082
 
1112
 
1066
 
1126
 
1301