ගෑණු ළමයින්ට වටිනා අදහස් ටිකක් මෙන්න : ගෑණු ළමයින්ට වටිනා අදහස් ටිකක් මෙන්න
 

 
1292
 
1284
 
1210
 
1336
 
1218
 
1213
 
1187
 
1312
 
1127
 
1380
 
1142
 
1189
 
1131
 
1330
 
1184
 
1200
 
1304
 
1252
 
1313
 
1383
 
1199
 
1226
 
1172
 
1246
 
1440