දෙපාරක් බලන්න හිතෙන පට්ට ඩාන්ස් එක : දෙපාරක් බලන්න හිතෙන පට්ට ඩාන්ස් එක
 

 
1033
 
1060
 
1117
 
1107
 
991
 
999
 
1075
 
1006
 
1115
 
980
 
1033
 
949
 
1124
 
1030
 
1120
 
928
 
1135
 
1113
 
985
 
1156
 
1038
 
986
 
891
 
1075
 
1046