දෙපාරක් බලන්න හිතෙන පට්ට ඩාන්ස් එක : දෙපාරක් බලන්න හිතෙන පට්ට ඩාන්ස් එක
 

 
996
 
1009
 
1068
 
1054
 
943
 
956
 
1029
 
964
 
1073
 
939
 
977
 
907
 
1085
 
996
 
1071
 
892
 
1098
 
1076
 
934
 
1121
 
991
 
942
 
857
 
1034
 
1001