වයසටද බලන්නකො මේ පොඩ්ඩිගේ වැඩ අන්තිම වෙකම් බලන්න පිස්සු හැදෙනවා : වයසටද බලන්නකො මේ පොඩ්ඩිගේ වැඩ අන්තිම වෙකම් බලන්න පිස්සු හැදෙනවා
 

 
826
 
767
 
737
 
831
 
731
 
775
 
705
 
788
 
666
 
907
 
689
 
705
 
651
 
876
 
707
 
715
 
810
 
780
 
836
 
675
 
766
 
764
 
706
 
814
 
883