නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො : නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො
 

 
892
 
850
 
804
 
892
 
800
 
836
 
777
 
848
 
745
 
965
 
754
 
773
 
723
 
930
 
778
 
790
 
870
 
847
 
908
 
752
 
828
 
834
 
779
 
878
 
963