නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො : නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො
 

 
1052
 
1015
 
949
 
1072
 
958
 
976
 
926
 
1042
 
887
 
1141
 
898
 
945
 
888
 
1092
 
951
 
957
 
1032
 
998
 
1063
 
991
 
971
 
984
 
941
 
1021
 
1147