එකිනෙකාට අභියෝග කරමින් මේ පොඩ්ඩො දෙන්න දාපු ඩාන්ස් එක කොහොමද බලන්නකො : එකිනෙකාට අභියෝග කරමින් මේ පොඩ්ඩො දෙන්න දාපු ඩාන්ස් එක කොහොමද බලන්නකො
 

 
965
 
906
 
863
 
957
 
866
 
891
 
837
 
942
 
800
 
1029
 
817
 
841
 
782
 
991
 
858
 
855
 
924
 
900
 
977
 
824
 
898
 
901
 
839
 
931
 
1038