2004 වසරේ සුනාමි රළපෙළ ශ්‍රී ලංකා වෙරළට පැමිණියේ මෙන්න මෙහෙමයි..!! : 2004 වසරේ සුනාමි රළපෙළ ශ්‍රී ලංකා වෙරළට පැමිණියේ මෙන්න මෙහෙමයි..!!
 

 
797
 
740
 
709
 
803
 
699
 
748
 
677
 
753
 
643
 
880
 
660
 
672
 
626
 
848
 
676
 
683
 
776
 
741
 
809
 
647
 
740
 
735
 
689
 
795
 
851