විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
796
 
740
 
707
 
803
 
697
 
747
 
677
 
753
 
641
 
880
 
659
 
672
 
626
 
846
 
673
 
682
 
775
 
741
 
809
 
646
 
739
 
734
 
687
 
794
 
850