විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
824
 
762
 
731
 
827
 
729
 
771
 
698
 
781
 
664
 
905
 
689
 
701
 
648
 
869
 
700
 
712
 
799
 
779
 
834
 
668
 
762
 
763
 
705
 
812
 
880