විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
672
 
680
 
763
 
734
 
600
 
664
 
730
 
682
 
738
 
654
 
635
 
571
 
779
 
703
 
767
 
593
 
790
 
752
 
619
 
796
 
700
 
615
 
575
 
718
 
712