විශාල කිඹුලෙකු දඩයම් කරන ජගුවර් කොටියා : විශාල කිඹුලෙකු දඩයම් කරන ජගුවර් කොටියා
 

 
796
 
740
 
707
 
803
 
696
 
746
 
676
 
753
 
640
 
880
 
659
 
670
 
625
 
846
 
673
 
681
 
773
 
741
 
809
 
646
 
738
 
734
 
686
 
794
 
850