අඩි 12000ක් උඩදී skydrive කරද්දි තරැණයා සිහිසුන්ව වැටෙන අයුරැ කැමරා කාචයක සටහන්ව ඇති අයුරැ : අඩි 12000ක් උඩදී skydrive කරද්දි තරැණයා සිහිසුන්ව වැටෙන අයුරැ කැමරා කාචයක සටහන්ව ඇති අයුරැ
 

 
825
 
765
 
735
 
828
 
730
 
773
 
702
 
783
 
665
 
906
 
689
 
705
 
648
 
871
 
703
 
712
 
802
 
780
 
834
 
672
 
764
 
764
 
705
 
813
 
880