අනේ අම්මපා බල්ලොත් කරන බලු වැඩ මෙහෙමත් බල්ලො ඉන්නවනේ ඉතින් : අනේ අම්මපා බල්ලොත් කරන බලු වැඩ මෙහෙමත් බල්ලො ඉන්නවනේ ඉතින්
 

 
1174
 
1163
 
1083
 
1211
 
1083
 
1096
 
1064
 
1182
 
1006
 
1257
 
1021
 
1080
 
1018
 
1210
 
1078
 
1083
 
1178
 
1138
 
1183
 
1207
 
1078
 
1106
 
1063
 
1121
 
1294