ආදරේ කියන්නේ උත්තරීතර හැඟීමක් – බලන්න මේ ඉතාලි මනමාලයා, ලංකාවේ මනමාලියව මංගල දවසේ අඬවපු හැටි : ආදරේ කියන්නේ උත්තරීතර හැඟීමක් – බලන්න මේ ඉතාලි මනමාලයා, ලංකාවේ මනමාලියව මංගල දවසේ අඬවපු හැටි
 

 
797
 
740
 
707
 
803
 
697
 
747
 
677
 
753
 
641
 
880
 
659
 
672
 
626
 
846
 
674
 
682
 
775
 
741
 
809
 
646
 
739
 
734
 
687
 
795
 
850