ජගත් පිහිනුම් කරළියේ නවතම ශ්‍රී ලංකා නාමය - අකලංක පීරිස් : ජගත් පිහිනුම් කරළියේ නවතම ශ්‍රී ලංකා නාමය - අකලංක පීරිස්
 

 
1827
 
340
 
1755
 
1940
 
1834
 
1859
 
1909
 
2115
 
1903
 
1856
 
1819
 
1843
 
337
 
343
 
195
 
384
 
202
 
275
 
347
 
203
 
305
 
200
 
2182
 
2164
 
2141