තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
898
 
854
 
806
 
895
 
804
 
843
 
780
 
852
 
750
 
967
 
759
 
777
 
726
 
932
 
781
 
793
 
873
 
850
 
910
 
756
 
833
 
838
 
783
 
880
 
968