තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
1117
 
1096
 
1027
 
1149
 
1016
 
1037
 
993
 
1113
 
943
 
1207
 
958
 
1015
 
955
 
1142
 
1019
 
1017
 
1108
 
1065
 
1125
 
1120
 
1022
 
1055
 
1002
 
1072
 
1230