තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
1052
 
1016
 
949
 
1072
 
958
 
977
 
927
 
1042
 
887
 
1141
 
898
 
945
 
888
 
1092
 
951
 
957
 
1032
 
998
 
1063
 
992
 
971
 
984
 
941
 
1021
 
1147