තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
824
 
761
 
731
 
827
 
729
 
771
 
698
 
781
 
664
 
905
 
688
 
701
 
648
 
869
 
699
 
711
 
799
 
778
 
834
 
668
 
762
 
763
 
705
 
812
 
879