තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
1174
 
1162
 
1082
 
1211
 
1082
 
1096
 
1063
 
1180
 
1005
 
1257
 
1021
 
1079
 
1014
 
1209
 
1077
 
1083
 
1177
 
1136
 
1182
 
1204
 
1077
 
1104
 
1063
 
1120
 
1292