තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
947
 
890
 
843
 
941
 
847
 
878
 
814
 
911
 
785
 
1006
 
799
 
825
 
769
 
972
 
834
 
835
 
908
 
888
 
953
 
807
 
873
 
881
 
824
 
917
 
1017