තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
876
 
825
 
770
 
870
 
771
 
811
 
749
 
822
 
703
 
938
 
731
 
744
 
696
 
910
 
757
 
761
 
849
 
829
 
878
 
726
 
807
 
805
 
750
 
857
 
931