තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
1232
 
1224
 
1146
 
1275
 
1157
 
1162
 
1129
 
1253
 
1070
 
1320
 
1090
 
1133
 
1076
 
1280
 
1131
 
1146
 
1247
 
1196
 
1252
 
1286
 
1144
 
1167
 
1128
 
1187
 
1374