තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
796
 
740
 
707
 
803
 
697
 
747
 
677
 
753
 
640
 
880
 
659
 
671
 
626
 
846
 
673
 
682
 
774
 
741
 
809
 
646
 
739
 
734
 
687
 
794
 
850