සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
1223
 
1219
 
1141
 
1267
 
1149
 
1155
 
1125
 
1249
 
1066
 
1317
 
1081
 
1130
 
1072
 
1273
 
1129
 
1141
 
1241
 
1187
 
1245
 
1277
 
1140
 
1162
 
1125
 
1181
 
1367