සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
755
 
759
 
843
 
815
 
694
 
748
 
810
 
749
 
824
 
725
 
723
 
646
 
862
 
782
 
843
 
667
 
875
 
843
 
711
 
888
 
763
 
700
 
657
 
801
 
789