සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
949
 
963
 
1021
 
998
 
893
 
909
 
979
 
910
 
1018
 
898
 
929
 
863
 
1037
 
958
 
1017
 
846
 
1052
 
1028
 
884
 
1074
 
939
 
897
 
818
 
992
 
959