සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
672
 
681
 
763
 
735
 
600
 
664
 
730
 
683
 
738
 
654
 
635
 
571
 
779
 
703
 
768
 
593
 
790
 
752
 
620
 
797
 
700
 
616
 
576
 
718
 
712