සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
795
 
794
 
873
 
842
 
726
 
782
 
844
 
786
 
861
 
755
 
766
 
683
 
896
 
821
 
881
 
710
 
912
 
878
 
744
 
917
 
803
 
743
 
683
 
835
 
821