සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
1087
 
1093
 
1167
 
1146
 
1033
 
1047
 
1109
 
1054
 
1157
 
1021
 
1070
 
997
 
1163
 
1067
 
1160
 
965
 
1175
 
1163
 
1027
 
1196
 
1084
 
1022
 
934
 
1111
 
1081