සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
903
 
908
 
978
 
950
 
841
 
865
 
935
 
874
 
975
 
850
 
884
 
812
 
1000
 
911
 
977
 
802
 
1009
 
976
 
841
 
1034
 
883
 
850
 
769
 
946
 
906