සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
828
 
820
 
896
 
870
 
763
 
806
 
868
 
808
 
898
 
784
 
795
 
720
 
923
 
844
 
904
 
728
 
933
 
900
 
765
 
942
 
823
 
773
 
709
 
863
 
839