සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ : සැඩපහරට හසුවන බලුපැටියා බේරාගත් අපුරැ මිතුරා බලන්නකො අවසානයේ වෙන දේ
 

 
687
 
696
 
780
 
751
 
623
 
679
 
743
 
699
 
756
 
665
 
654
 
588
 
795
 
720
 
778
 
608
 
806
 
764
 
643
 
816
 
715
 
632
 
594
 
737
 
732