තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න : තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න
 

 
965
 
906
 
863
 
957
 
866
 
890
 
834
 
942
 
800
 
1027
 
815
 
840
 
782
 
989
 
855
 
853
 
923
 
900
 
977
 
824
 
897
 
901
 
839
 
931
 
1038