තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න : තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න
 

 
1000
 
945
 
894
 
992
 
897
 
929
 
867
 
978
 
833
 
1066
 
849
 
881
 
821
 
1030
 
889
 
887
 
969
 
934
 
1007
 
864
 
925
 
931
 
871
 
962
 
1082