තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න : තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න
 

 
1051
 
1013
 
949
 
1069
 
958
 
976
 
926
 
1041
 
886
 
1141
 
897
 
944
 
887
 
1089
 
950
 
955
 
1030
 
997
 
1063
 
989
 
970
 
983
 
940
 
1020
 
1146