බුරැවාගේ පිටේ ගම වටේ ගිය තරැණියට වෙච්ච ආතල් වැඩේ : බුරැවාගේ පිටේ ගම වටේ ගිය තරැණියට වෙච්ච ආතල් වැඩේ
 

 
826
 
766
 
735
 
828
 
730
 
774
 
702
 
783
 
665
 
906
 
689
 
705
 
648
 
871
 
703
 
713
 
802
 
780
 
834
 
672
 
764
 
764
 
705
 
813
 
880