ඔලු දෙකේ බල්ලො දැකලා තියෙනවද. බලන්නකො පාලු පාරවල් වල ඉදන් මේ බල්ලො කරන වැඩ : ඔලු දෙකේ බල්ලො දැකලා තියෙනවද. බලන්නකො පාලු පාරවල් වල ඉදන් මේ බල්ලො කරන වැඩ
 

 
823
 
760
 
731
 
827
 
729
 
770
 
697
 
779
 
663
 
904
 
688
 
700
 
646
 
869
 
698
 
711
 
798
 
778
 
832
 
667
 
761
 
763
 
704
 
812
 
879