ඔලු දෙකේ බල්ලො දැකලා තියෙනවද. බලන්නකො පාලු පාරවල් වල ඉදන් මේ බල්ලො කරන වැඩ : ඔලු දෙකේ බල්ලො දැකලා තියෙනවද. බලන්නකො පාලු පාරවල් වල ඉදන් මේ බල්ලො කරන වැඩ
 

 
1042
 
1003
 
944
 
1061
 
946
 
969
 
917
 
1035
 
878
 
1129
 
887
 
932
 
880
 
1079
 
940
 
948
 
1022
 
988
 
1059
 
968
 
967
 
975
 
932
 
1013
 
1133