ලොකුකම හින්දා කන පැලෙන්න කනේ පාරක් කාපු නංගි අන්තිම වෙනකම් බලන්නකො : ලොකුකම හින්දා කන පැලෙන්න කනේ පාරක් කාපු නංගි අන්තිම වෙනකම් බලන්නකො
 

 
898
 
855
 
807
 
895
 
805
 
843
 
780
 
852
 
750
 
967
 
761
 
777
 
726
 
932
 
781
 
793
 
873
 
851
 
911
 
757
 
833
 
839
 
783
 
880
 
968