මවකගේ සිහිනය - Mother Dreams

මේ දවස්වල බබාලට හැදෙන ලෙඩක්

මේ දවස්වල බබාලට හැදෙන ලෙඩක්

ඇයට වැඩි පෝෂණයක් අවශ්‍ය බව ඔබ දන්නවා ද?

ඇයට වැඩි පෝෂණයක් අවශ්‍ය බව ඔබ දන්නවා ද?

දරුවන්ට එන්නත් දෙන්නේ බලාගෙනයි

දරුවන්ට එන්නත් දෙන්නේ බලාගෙනයි

දරුවන්ට කැස්සට දෙන සිරප් විස විය හැකියි

දරුවන්ට කැස්සට දෙන සිරප් විස විය හැකියි

ගැබිනි මව්වරුන් ලෙඩ කරන ටොක්සොප්ලැස්මෝසියාව

ගැබිනි මව්වරුන් ලෙඩ කරන ටොක්සොප්ලැස්මෝසියාව

උගුරේ කෑම හිරවුණොත් මරණයට පවා පත්විය හැකියි

උගුරේ කෑම හිරවුණොත් මරණයට පවා පත්විය හැකියි

දරුවාට අමතර ආහාර දෙන හිරි විදිහ

දරුවාට අමතර ආහාර දෙන හිරි විදිහ

රෝගී දරුවන් මෙලොවට බිහිවිය හැකි ගැබිනි සමයේ ආසාදන

රෝගී දරුවන් මෙලොවට බිහිවිය හැකි ගැබිනි සමයේ ආසාදන

ව්‍යායාම ගැන හරියට දැන ගන්න

ව්‍යායාම ගැන හරියට දැන ගන්න

දරුවාට මව්කිරියි අමතර ආහාරයි දෙන හරි ක්‍රමය

දරුවාට මව්කිරියි අමතර ආහාරයි දෙන හරි ක්‍රමය

ඔබේ කිරිකැටියා නිදාගන්නා වේලාව පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ කිරිකැටියා නිදාගන්නා වේලාව පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

අලූත් අම්මලා දරුවන්ට ආදරේ අඩුද?

අලූත් අම්මලා දරුවන්ට ආදරේ අඩුද?

නිරෝගී දරුවන් බිහි කරන්නට මාපිය දෙදෙනාගේම පොෂණය එක වගේ වැදගත්

නිරෝගී දරුවන් බිහි කරන්නට මාපිය දෙදෙනාගේම පොෂණය එක වගේ වැදගත්

රැකියා කරන මව්වරුන්ගේ දරුවන්ට මව්කිරි අයිතිය අහිමිද?

රැකියා කරන මව්වරුන්ගේ දරුවන්ට මව්කිරි අයිතිය අහිමිද?

සිසේරියන් සැත්කමින් සුබ මොහොතින් අලූත් බබා එළියට ගැනීමේ

සිසේරියන් සැත්කමින් සුබ මොහොතින් අලූත් බබා එළියට ගැනීමේ

නිවසේ දී සිදු කරන
අඩු අවදානම් දරු ප්‍රසූතීන් හිතන තරම් අසතුටුදායක නෑ

නිවසේ දී සිදු කරන
අඩු අවදානම් දරු ප්‍රසූතීන් හිතන තරම් අසතුටුදායක නෑ

පොඩි දරුවන්ගේ බඩේ අමාරු

පොඩි දරුවන්ගේ බඩේ අමාරු

පුංචි පුතේ පරිස්සමින්

පුංචි පුතේ පරිස්සමින්

කුඩා දරුවන්ට ඇතිවන ඔක්කාරයල වමනය ල බඩේ අඡීර්ණයට කළ යුතු පිළියම්

කුඩා දරුවන්ට ඇතිවන ඔක්කාරයල වමනය ල බඩේ අඡීර්ණයට කළ යුතු පිළියම්

නොමේරු දරු උපත් වැඩි වෙන්නේ ඇයි?

නොමේරු දරු උපත් වැඩි වෙන්නේ ඇයි?

More News »

add_one