මවකගේ සිහිනය - Mother Dreams

දරු සම්පතට අවුරුදු 49 ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා

දරු සම්පතට අවුරුදු 49 ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ගැබිනි මව්වරුන්ට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳුණොත් තත්ත්වය උග්‍රවිය හැකියි
 

ගැබිනි මව්වරුන්ට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳුණොත් තත්ත්වය උග්‍රවිය හැකියි
 

දැන් නැත පෙර තිබූ බාධා දරු සුරතල් බලමු මෙදා

දැන් නැත පෙර තිබූ බාධා දරු සුරතල් බලමු මෙදා

දෙවැනි දරු උපතට සූදානම් වන මවට මඟහැරෙන කරුණු

දෙවැනි දරු උපතට සූදානම් වන මවට මඟහැරෙන කරුණු

මේ දිනවල දරුවන් අතර පැතිර යන රෝගයක්

මේ දිනවල දරුවන් අතර පැතිර යන රෝගයක්

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

රත කල්කය නොදීමෙන් ළදරුවා ලෙඩෙක් වෙන්න පුඵවන්

රත කල්කය නොදීමෙන් ළදරුවා ලෙඩෙක් වෙන්න පුඵවන්

දරු උපතකට ඔබේ රැකියාව බාධාවක් නොවේ

දරු උපතකට ඔබේ රැකියාව බාධාවක් නොවේ

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ගර්භ සමයේ දී දරුවන්ගේ වර්ධනය කෙසේ දැයි දැනගන්න

ගර්භ සමයේ දී දරුවන්ගේ වර්ධනය කෙසේ දැයි දැනගන්න

මව් පදවියට පෙර සිටම ඔබ ෆෝලික් අම්ල පෙත්ත ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?

මව් පදවියට පෙර සිටම ඔබ ෆෝලික් අම්ල පෙත්ත ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?

ඒ සුබාරංචිය ලැබුණු මුල් කාලයේ මුරුංගාල සුදුලුනුල කරවිල වැනි දෑ කන්න එපා

ඒ සුබාරංචිය ලැබුණු මුල් කාලයේ මුරුංගාල සුදුලුනුල කරවිල වැනි දෑ කන්න එපා

සිසේරියන් සැත්කමකින් දරුවකු බිහිකිරීමට හේතුවන සාධක

සිසේරියන් සැත්කමකින් දරුවකු බිහිකිරීමට හේතුවන සාධක

නිවුන් ගර්භණි තත්වයක අවදානම

නිවුන් ගර්භණි තත්වයක අවදානම

කිරි සිනහ දක්න්නට හොදම කාලේ ඔබ දන්නවාද?

කිරි සිනහ දක්න්නට හොදම කාලේ ඔබ දන්නවාද?

දරුවා මවු කිරි බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු

දරුවා මවු කිරි බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු

දිගුකලක් මව්කිරි දීමෙන් දරුවන්ගේ බුද්ධි මට්මට ඉහළට

දිගුකලක් මව්කිරි දීමෙන් දරුවන්ගේ බුද්ධි මට්මට ඉහළට

ගර්භණි සමයට පමණක් සීමා වූ බාහිර වෙනස්වීම්

ගර්භණි සමයට පමණක් සීමා වූ බාහිර වෙනස්වීම්

More News »

add_one