මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යා හැකි : සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්ගේ සහතිකය ගැන අධිකරණයේදී හෙළිවේ .

දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යා හැකි බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ තම සේවාදායකයා වන ජනාධිපති ලේකම් පි.බි. ජයසුන්දර වෙත ලිපියක් මගින් දන්වා ඇති බව ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා අද (22) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සුවවීමේ ප්‍රතිශතය ඉහළ අගයක් ගනිමින් මරණ අනුපාතය පහළ අගයක් සටහන් වීමෙන් ද ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථකව කොරෝනා වෛරසය මර්දනය කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි වන බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සිය ලිපියෙන් සදහන් කර ඇති බව රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා පවසා සිටියා .

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ මත රජය කටයුතු කරමින් නිරෝධන කටයුතු සිදු කර ඇති බවත් ඒ අනුව සෞඛ්‍ය පුරුදු ඉදිරියට ද සිදු කිරීම අවශ්‍ය බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් දන්වා ඇති බව නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා පවසා සිටියා .

කෙසේවෙතත් මෙම වෛරසයට තවමත් එන්නතක් සොයා නොගෙන ඇති බැවින් එය පැතිර යාමේ අවදානම පවතින බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සදහන් කර ඇති බව ද නීතිඥ රොමේෂ් සිල්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

--------------------------
අපි , එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්....

නැවතත් එම පුවත.

----------------

මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යා හැකි : සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්ගේ සහතිකය ගැන අධිකරණයේදී හෙළිවේ .

දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යා හැකි බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ තම සේවාදායකයා වන ජනාධිපති ලේකම් පි.බි. ජයසුන්දර වෙත ලිපියක් මගින් දන්වා ඇති බව ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා අද (22) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සුවවීමේ ප්‍රතිශතය ඉහළ අගයක් ගනිමින් මරණ අනුපාතය පහළ අගයක් සටහන් වීමෙන් ද ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථකව කොරෝනා වෛරසය මර්දනය කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි වන බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සිය ලිපියෙන් සදහන් කර ඇති බව රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා පවසා සිටියා .

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ මත රජය කටයුතු කරමින් නිරෝධන කටයුතු සිදු කර ඇති බවත් ඒ අනුව සෞඛ්‍ය පුරුදු ඉදිරියට ද සිදු කිරීම අවශ්‍ය බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් දන්වා ඇති බව නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා පවසා සිටියා .

කෙසේවෙතත් මෙම වෛරසයට තවමත් එන්නතක් සොයා නොගෙන ඇති බැවින් එය පැතිර යාමේ අවදානම පවතින බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සදහන් කර ඇති බව ද නීතිඥ රොමේෂ් සිල්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

----------------
.අප සමග රැදි සිටින්න. අළුත් අළුත් පුවත් ඉතා ඉක්මණින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ස්තූතියි.

තාමත් ඔබ, එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්, අපව සස්කරයිබි කර නොමැති නම්

දැන්ම සස්කරයිබ් කරන්න.

බෙඑල් බටනයත් ඔබන්න.

අද දෙදහස් විස්සයි, තුන්වන මස 09 යි.

නැවතත් එම පුවත.
--------------------------
මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යා හැකි : සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්ගේ සහතිකය ගැන අධිකරණයේදී හෙළිවේ .

දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යා හැකි බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ තම සේවාදායකයා වන ජනාධිපති ලේකම් පි.බි. ජයසුන්දර වෙත ලිපියක් මගින් දන්වා ඇති බව ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා අද (22) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් සුවවීමේ ප්‍රතිශතය ඉහළ අගයක් ගනිමින් මරණ අනුපාතය පහළ අගයක් සටහන් වීමෙන් ද ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථකව කොරෝනා වෛරසය මර්දනය කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි වන බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සිය ලිපියෙන් සදහන් කර ඇති බව රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා පවසා සිටියා .

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ මත රජය කටයුතු කරමින් නිරෝධන කටයුතු සිදු කර ඇති බවත් ඒ අනුව සෞඛ්‍ය පුරුදු ඉදිරියට ද සිදු කිරීම අවශ්‍ය බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් දන්වා ඇති බව නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා පවසා සිටියා .

කෙසේවෙතත් මෙම වෛරසයට තවමත් එන්නතක් සොයා නොගෙන ඇති බැවින් එය පැතිර යාමේ අවදානම පවතින බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සදහන් කර ඇති බව ද නීතිඥ රොමේෂ් සිල්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)
----------------