ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සෙනසුරාදා දිනවල නඩු කැඳවීමට යයි.

මෙරට අධිකරණ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සෙනසුරාදා දිනවල නඩු කටයුතු කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ. කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් සලකා බැලීමට නොහැකි වූ පෙත්සම් මෙලෙස මැයි මස 30 වන සෙනසුරාදා සහ ජූනි මස 13 සෙනසුරාදා දිනවලදී ද කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇත.

පසුගිය මාර්තු මස 23 දින සිට මැයි මස 06 දින තෙක් අතපසු වී ඇති නඩු කටයුතු මේ අනුව කැදවීමට නියමිත බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා පාර්ශ්වයන් වෙත දැනුම් දී ඇත.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

--------------------------
අපි , එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්....

නැවතත් එම පුවත.

----------------

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සෙනසුරාදා දිනවල නඩු කැඳවීමට යයි.

මෙරට අධිකරණ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සෙනසුරාදා දිනවල නඩු කටයුතු කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ. කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් සලකා බැලීමට නොහැකි වූ පෙත්සම් මෙලෙස මැයි මස 30 වන සෙනසුරාදා සහ ජූනි මස 13 සෙනසුරාදා දිනවලදී ද කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇත.

පසුගිය මාර්තු මස 23 දින සිට මැයි මස 06 දින තෙක් අතපසු වී ඇති නඩු කටයුතු මේ අනුව කැදවීමට නියමිත බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා පාර්ශ්වයන් වෙත දැනුම් දී ඇත.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

----------------
.අප සමග රැදි සිටින්න. අළුත් අළුත් පුවත් ඉතා ඉක්මණින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ස්තූතියි.

තාමත් ඔබ, එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්, අපව සස්කරයිබි කර නොමැති නම්

දැන්ම සස්කරයිබ් කරන්න.

බෙඑල් බටනයත් ඔබන්න.

අද දෙදහස් විස්සයි, තුන්වන මස 09 යි.

නැවතත් එම පුවත.
--------------------------
ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සෙනසුරාදා දිනවල නඩු කැඳවීමට යයි.

මෙරට අධිකරණ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සෙනසුරාදා දිනවල නඩු කටයුතු කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ. කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් සලකා බැලීමට නොහැකි වූ පෙත්සම් මෙලෙස මැයි මස 30 වන සෙනසුරාදා සහ ජූනි මස 13 සෙනසුරාදා දිනවලදී ද කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇත.

පසුගිය මාර්තු මස 23 දින සිට මැයි මස 06 දින තෙක් අතපසු වී ඇති නඩු කටයුතු මේ අනුව කැදවීමට නියමිත බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා පාර්ශ්වයන් වෙත දැනුම් දී ඇත.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)
----------------