වැලිසර නාවුක පොකුර තව දුරටත්… කදවුර තවත් දෙසතියන් වසා දමයි...

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ පිහිටි නිල නිවාස වල සිටින නාවික භටයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට තවත් සති දෙකක කාලයක් එම නිවෙස් වලම නිරෝධායන කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් කටයුතු කර ඇත.

එම කඳවුරේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ගැන සොයා බැලීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ කමිටුවේ නිර්දේශ අනුව මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

එමෙන්ම නාවික හමුදා රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය ද පිටතට නොයවා එම රෝහල් පරිශ්‍රය තුලම රැඳවීමට කටයුතු කර ඇත.

වෛරසය ආසාදනය වීමේ අවදානමක් සහිත නාවික භටයන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට යොමු කිරීමේ කටයුතුද සිදු කරමින් පවතී.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

--------------------------
අපි , එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්....

නැවතත් එම පුවත.

----------------

වැලිසර නාවුක පොකුර තව දුරටත්… කදවුර තවත් දෙසතියන් වසා දමයි...

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ පිහිටි නිල නිවාස වල සිටින නාවික භටයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට තවත් සති දෙකක කාලයක් එම නිවෙස් වලම නිරෝධායන කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් කටයුතු කර ඇත.

එම කඳවුරේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ගැන සොයා බැලීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ කමිටුවේ නිර්දේශ අනුව මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

එමෙන්ම නාවික හමුදා රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය ද පිටතට නොයවා එම රෝහල් පරිශ්‍රය තුලම රැඳවීමට කටයුතු කර ඇත.

වෛරසය ආසාදනය වීමේ අවදානමක් සහිත නාවික භටයන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට යොමු කිරීමේ කටයුතුද සිදු කරමින් පවතී.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

----------------
.අප සමග රැදි සිටින්න. අළුත් අළුත් පුවත් ඉතා ඉක්මණින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ස්තූතියි.

තාමත් ඔබ, එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්, අපව සස්කරයිබි කර නොමැති නම්

දැන්ම සස්කරයිබ් කරන්න.

බෙඑල් බටනයත් ඔබන්න.

අද දෙදහස් විස්සයි, තුන්වන මස 28 යි.

නැවතත් එම පුවත.
--------------------------
වැලිසර නාවුක පොකුර තව දුරටත්… කදවුර තවත් දෙසතියන් වසා දමයි...

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ පිහිටි නිල නිවාස වල සිටින නාවික භටයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට තවත් සති දෙකක කාලයක් එම නිවෙස් වලම නිරෝධායන කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් කටයුතු කර ඇත.

එම කඳවුරේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ගැන සොයා බැලීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ කමිටුවේ නිර්දේශ අනුව මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

එමෙන්ම නාවික හමුදා රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය ද පිටතට නොයවා එම රෝහල් පරිශ්‍රය තුලම රැඳවීමට කටයුතු කර ඇත.

වෛරසය ආසාදනය වීමේ අවදානමක් සහිත නාවික භටයන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට යොමු කිරීමේ කටයුතුද සිදු කරමින් පවතී.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)
----------------