රටපුරා සහල් හිගයක්...

රට තුළ බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි සහල් හිගයක් මතු වී තිබෙන බව වෙළඳ සැල් හිමියන් හා පාරිභෝගිකයන් පවසති.

නඩු සහ කැකුළු සහල් වලට බලපා ඇති මෙම හිගය සාමාන්‍ය වෙළඳ සැල් වල මෙන්ම සුපිරි වෙළෙඳසල්වල දක්නට ලැබේ.

ඇතැම් වෙළඳසැල් හිමියෝ එම සහල් වැඩි මිලට අලෙවි කරන බව වාර්තා වෙයි.

සහල් තොග සපයන සැපයුම් කරුවන් විසින් කැකුලු සහ නාඩු සහල් සැපයුම අත්හිටුවා තිබෙන අතර ඔවුන් පවසන්නේ රජය විසින් නියම කර ඇති පාලන මිලට ඒවා අලෙවි කළ නොහැකි බවයි.

සම්බා හා කීරි සම්බා වෙළෙඳ සැල්වල විකිණීමට ඇතත් ඒවා විවිධ මිල ගණන්වලට අලෙවි කරන්නේ රජය විසින් පාලන මිලක් නියම නොකිරීම නිසාය.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

--------------------------
අපි , එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්....

නැවතත් එම පුවත.

----------------

රටපුරා සහල් හිගයක්...

රට තුළ බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි සහල් හිගයක් මතු වී තිබෙන බව වෙළඳ සැල් හිමියන් හා පාරිභෝගිකයන් පවසති.

නඩු සහ කැකුළු සහල් වලට බලපා ඇති මෙම හිගය සාමාන්‍ය වෙළඳ සැල් වල මෙන්ම සුපිරි වෙළෙඳසල්වල දක්නට ලැබේ.

ඇතැම් වෙළඳසැල් හිමියෝ එම සහල් වැඩි මිලට අලෙවි කරන බව වාර්තා වෙයි.

සහල් තොග සපයන සැපයුම් කරුවන් විසින් කැකුලු සහ නාඩු සහල් සැපයුම අත්හිටුවා තිබෙන අතර ඔවුන් පවසන්නේ රජය විසින් නියම කර ඇති පාලන මිලට ඒවා අලෙවි කළ නොහැකි බවයි.

සම්බා හා කීරි සම්බා වෙළෙඳ සැල්වල විකිණීමට ඇතත් ඒවා විවිධ මිල ගණන්වලට අලෙවි කරන්නේ රජය විසින් පාලන මිලක් නියම නොකිරීම නිසාය.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

----------------
.අප සමග රැදි සිටින්න. අළුත් අළුත් පුවත් ඉතා ඉක්මණින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ස්තූතියි.

තාමත් ඔබ, එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්, අපව සස්කරයිබි කර නොමැති නම්

දැන්ම සස්කරයිබ් කරන්න.

බෙඑල් බටනයත් ඔබන්න.

අද දෙදහස් විස්සයි, තුන්වන මස 09 යි.

නැවතත් එම පුවත.
--------------------------
රටපුරා සහල් හිගයක්...

රට තුළ බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි සහල් හිගයක් මතු වී තිබෙන බව වෙළඳ සැල් හිමියන් හා පාරිභෝගිකයන් පවසති.

නඩු සහ කැකුළු සහල් වලට බලපා ඇති මෙම හිගය සාමාන්‍ය වෙළඳ සැල් වල මෙන්ම සුපිරි වෙළෙඳසල්වල දක්නට ලැබේ.

ඇතැම් වෙළඳසැල් හිමියෝ එම සහල් වැඩි මිලට අලෙවි කරන බව වාර්තා වෙයි.

සහල් තොග සපයන සැපයුම් කරුවන් විසින් කැකුලු සහ නාඩු සහල් සැපයුම අත්හිටුවා තිබෙන අතර ඔවුන් පවසන්නේ රජය විසින් නියම කර ඇති පාලන මිලට ඒවා අලෙවි කළ නොහැකි බවයි.

සම්බා හා කීරි සම්බා වෙළෙඳ සැල්වල විකිණීමට ඇතත් ඒවා විවිධ මිල ගණන්වලට අලෙවි කරන්නේ රජය විසින් පාලන මිලක් නියම නොකිරීම නිසාය.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)
----------------