වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත ගැන විවාදය කල් යයි

Base.lk 6:49 AM Technology

වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් හෙට (05) දින පැවැත්වීමට නියමිත තිබූ විවාදය කල් දමා තිබෙනවා.

ඒ අදාල පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනය මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුවට නොලැබීම හේතුවෙන්.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive