කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය ගැන පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

කොවිඩ් ව්‍යාප්තියත් සමඟ රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මහා සංඝරත්නය සහ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් පළ කළ අදහස්.
 

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive