දිනකට කොරෝනා පරීක්ෂණ 25,000 ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

දිනකට කෝවිඩ් පරීක්ෂණ 25,000 ක් පමණ සිදුකරන බවත්, ඉදිරි සති දෙක තුළ කොරෝනා රෝගීන්ට අමතර ඇඳන් 10000 ක් වෙන් කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය ඇමති පාර්ලිමේන්තුවේ දී  පවසා සිටිනවා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive