රුධිර සංචිත පවත්වාගෙනයාම

Base.lk 6:49 AM Technology

රුධිර සංචිත පවත්වාගෙනයාම සඳහා පරිත්‍යාගශිලීන්ගේ රුධිරය අවශ්‍ය බව ජාතික රුධිර ..... සේවයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

එම දුරකථන අංක පහතින්..

0115332153/ 0112369931/4

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive