වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට අයත්, සංචාරක නිවාස, වන නිවහන් සහ කඳවුරු බිම් අමුත්තන් සඳහා හෙට සිට තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive