පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් රුධිරය අවශ්‍යයි

Base.lk 6:49 AM Technology

රුධිර සංචිත පවත්වාගෙන යාම සඳහා පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් රුධිරය අවශ්‍ය වී ඇති බව ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව 011 533 21 53 හෝ 011 236 99 31 සිට 34 දක්වා යන අංකවලට ඇමතීමෙන් ඒ පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැකි වනවා.  

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive