අනවසරයෙන් ආ ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා 11ක් නවිකහමුදාව වලක්වයි

Base.lk 6:49 AM Technology

මෙරට මුහුදු සීමාවට ඇතුළුවීමට උත්සහ කළ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයන් 86ක් රැගත් ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා 11ක්, ඇතුළුවීම වැළැක්වීමට කටයුතු කළ බව, නාවික හමුදාව පවසනවා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive