දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත විවෘත කිරීමට තීරණයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

දැඩි නීති රෙගුලාසිවලට අනුකූලව හෙට අලුයම පහේ  සිට දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive