2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව මෙවර සරසවි වරම් ලැබුවෝ

Base.lk 6:49 AM Technology

2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් වුණා.

එම ප්‍රතිඵල අනුව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබූ සිසුන් ගණන 194, 297ක්.

ඒ අනුව, නව නිර්දේශය යටතේ සිසුන් 178, 337ක් ද පැරණි නිර්දේශය යටතේ 15, 960ක් ද විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබාගෙන තිබෙනවා.Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive