වික්ටෝරියා ජලාශයට පහළ රක්ෂිතයේ සුළු භූ චලනයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

වික්ටෝරියා ජලාශයට පහළ රක්ෂිතය අවට රික්ටර් මාපක 1.8ත් 02ත් අතර සුළු භූ චලනයක් ඇති වී තිබෙනවා.

එහි බලපෑම පස්සර ලුණුගල ප්‍රදේශයට ද ඇති වී තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive