හුදෙකලා බවින් තවත් ප්‍රදේශයක් නිදහස් කෙරේ

Base.lk 6:49 AM Technology

අද උදෑසන 06 සිට තවත් ප්‍රදේශයක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශය පහතින්
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive