විරෝධතාවක් නිසා,ඕල්කට් මාවත අවහිර වෙයි

Base.lk 6:49 AM Technology

ගුරු-විදුහලපති විරෝධතාවක් නිසා, කොළඹ-කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටින් ඕල්කට් මාවත අවහිර වෙයි.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive