කණු මතින් ඉදිවෙන අධිවේගී මාර්ගයට උපදේශක ආයතනයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

කොළඹ කණු මතින් ඉදිකරනු ලබන අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු අධීක්ෂණය සඳහා ස්වාධීන ඉංජිනේරුවෙකු වශයෙන් උපදේශක ආයතනයක් පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ, නව කැලණි පාලමේ සිට රාජගිරිය හරහා පිටත වටරවුම් අධිවේගී මාර්ගයේ අතුරුගිරිය - අන්තර් හුවමාරුව දක්වා වූ කණු මතින් ඉදිකරනු ලබන අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන්.

ඒ සඳහා විධිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය අනුගමනය කර යෝග්‍ය ආයතනයක් තෝරා ගැනීම පිණිස අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහායි මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් අදාළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.

වසර 3ක් ඇතුළත අදාළ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමට නියමිත යි.

ඉදිකිරීම් සහ නඩත්තු කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා උපදේශක සේවාවන් ලබා ගැනීම මෙහි අරමුණ යි.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive