වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

ඉහළ ගිය භාණ්ඩ මිල හා වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් අදහස් කිහිපයක් ම පළකළා.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive