විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක

Base.lk 6:49 AM Technology

නිව් ‌‌‌ෆෝට්‍රස් ගනුදෙනුව ඇතුළු කරුණු 06කට විරෝධය පළ කර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය, අද දහවල් 12 සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive