විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම හෙට සිට

Base.lk 6:49 AM Technology

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ 2020 උසස්පෙළ සිසුන් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ සිසුන් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ලියාපදිංචිය හෙට (26) ආරම්භවීමට නියමිතයි.

එය දෙසැම්බර් 05 දක්වා සිදු කරනු ලබනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive