විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් ලියාපදිංචිය අද සිට

Base.lk 6:49 AM Technology

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ 2020 උසස් පෙළ සිසුන් ලියාපදිංචිය අද ආරම්භ වෙනවා.

එය දෙසැම්බර් 5 වැනි දා දක්වා ක්‍රියාත්මකයි.

පසුගිය වසරේ උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ ඉසෙඩ් අගයන් ඔක්තෝම්බර් 29 වැනි දා නිකුත් කෙරුණා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive