යුගදනවි පෙත්සම් විභාගය නොවැම්බර් 29 වැනි දා

Base.lk 6:49 AM Technology

යුගදනවි බලාගාරයට එරෙහි පෙත්සම් අගවිනිසුරු ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ, නොවැම්බර් 29 වැනි දා විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive